Modern Tiwi - Ngini ngipitimarti ngaripiyiliga Income Management kapi Cashless Debit Card Kapi Northern Territory

Kapi wuta Income Management Kapi Northern Territory ngini ngipitimarti ngaripiyiliga nangki awarra Cashless Debit Card (CDC) karri March 2021. Ngini nyipitimarti awungarra kapi Income Management karri kamini ngaripiyiliga. Nginaki percentage split kapi tuwiyi kuwurawuni ngarra nuka ngaripiyiliga ngini wuta ngaripiyiliga kapi nangi Cashless Debit Card.

Last updated: